Späť do obchodu

Registrácia

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Wood Vavrik s.r.o, Východná 17, 91108 Trenčín, 

IČO:               53941080

DIČ:               212535790

IČ DPH SK2121535790


Kontaktné údaje:

Tel.: 0944382017

email: wood.vavrik@gmail.com

(ďalej len „predávajúci“), a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

so sídlom v Trenčíne

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

tel. č. 032/640 01 09 fax č. 032/640 01 08 

e-mail: po@soi.sk

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:

Wood Vavrik s.r.o, Východná 17, 91108, Trenčín, IČO: 53941080

 

1.Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www stránke www.woodvavrik.sk predávajúceho sú záväznými údajmi.

1.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať: tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, použitiu, bezpečnostnými upozorneniami, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

2. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e‐mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

2.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok ako ja ich príloh, so znením reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

2.3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. Nutnou podmienkou pre akceptovanie objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov. Objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
– názov odberateľa, fakturačnú adresu, adresu na doručenie zásielky,
– kontaktné údaje na odberateľa – telefón, fax, e-mail
– druh a množstvo objednaného tovaru
– spôsob platby
– spôsob odberu – doručenia
– u podnikateľských subjektov výpis z OR alebo ŽR, IČO, DIČ, IČ DPH.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

2.7. Objednávky uskutočnené zaslaním e-mailu na adresu wood.vavrik@gmail.com sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými Obchodnými podmienkami a ich prílohami. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán.

 

3. Podmienky dodania 

3.1. Kupujúci je povinný na základe odoslanej a potvrdenej objednávky :
– prevziať objednaný tovar,

– zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,

– pri jeho preberaní prekontrolovať neporušenosť obalu a aj samotný tovar,

– potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

– v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Pri opakovanom neprebratí objednávky, predávajúci prípadnú ďalšiu objednávku potvrdí k akceptácii len po zaplatení ceny tovaru vopred na účet predávajúceho.

3.2. Predávajúci je povinný na základe prijatej a potvrdenej objednávky:
– dodať tovar zákazníkovi a to najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ je tovar skladom,
– dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

– spolu s tovarom alebo následne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

3.3. Predávajúci nezodpovedá za:
– oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou alebo inou prepravnou službou,
– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
– za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou iného doručovateľa alebo kuriérskou službou,
– zasielanie tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

3.4. Ak je na tovar vystavená zálohová faktúra, termín expedície tovaru je nasledujúci deň po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, s výnimkou platby na dobierku, kedy je tovar expedovaný nasledujúci deň po doručení záväznej objednávky a následnej akceptácie objednávky.

 

4. Cena tovaru, poštovné a balné a platobné podmienky 

4.1. Kúpna cena za tovar uvedená na internetovej stránke predávajúceho, prevádzkovaná prevádzkovateľom – predávajúcim je uvedená aj s daňou z pridanej hodnoty vrátane ostatných daní, vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné súvisiace služby.

4.2. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvedené v eurách, vrátane všetkých daní. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru na miesto určenia. Táto čiastka je pripočítaná k cene tovaru.

4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny aj v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente potvrdenia prijatia objednávky, okrem prípadu ak vo zverejnenej cene došlo k chybe v písaní.

4.4. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci vopred zvoleným spôsobom platby, ktorý si zvolí a vyznačí v objednávke:
– prevodom na účet,
– dobierkou, pri prevzatí tovaru od kuriéra.

4.5. Daňový doklad je zasielaný elektronickou formou na emailovú adresu zákazníka, ktorú uviedol pri objednávke. V prípade, ak nie je predávajúci schopný tovar dodať za určených podmienok a úhrada zálohovej faktúry už prebehla, predávajúci vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.

4.6. Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.7. Poplatky za prepravu, balné sú nasledovné :
Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi) si za dopravné účtujeme:

– Kuriérska služba : 7 € vrátane DPH.

Osobitný poplatok za dobierku si neúčtujeme. Pri zmene poplatku za dobierku zo strany doručovateľa si predávajúci vyhradzuje právo upraviť cenu podľa doručujúceho subjektu.

 

5. Reklamácia tovaru

 

5.1. Ak ide o vadu tovaru a služby, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Výrobca je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci má právo uplatniť si u Výrobcu reklamáciu výlučne na také tovary a služby, ktoré si kúpil od Výrobcu, ktorých producentom alebo poskytovateľom je výlučne Výrobca a ktoré sú vlastníctvom Kupujúceho.

5.2. V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z Výrobcu na Kupujúceho, Kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu nárokovať až po úplnej úhrade dohodnutej ceny za produkty od Výrobcu. Dohodnutá cena je súčasťou Cenovej ponuky, ktorú vytvára Výrobca na základe požiadaviek a inštrukcií Kupujúceho a ktorá je kupujúcim schválená (písomne alebo ústne) ešte pred začiatkom výroby produktov.

5.3. Výrobca poskytuje na všetok ponúkaný tovar zo svojej produkcie záruku v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare alebo v Cenovej ponuke uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zo strany Kupujúceho alebo prepravnej spoločnosti, ktorá Kupujúcemu tovar doručuje. Záruka poskytovaná Výrobcom sa nevzťahuje na produkty od iných producentov (napríklad na vstavané elektrospotrebiče a podobne).

5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u Výrobcu, a to okamžite po zistení vady alebo chyby. V prípade výskytu vady tovaru nesmie kupujúci tovar až do odstránenia vady ďalej používať.

5.5. Právo na záruku zaniká v prípade, ak:

a) k vade došlo mechanickým poškodením produktu, ktoré spôsobil Kupujúci alebo iné tretie osoby,

b) došlo k poškodeniu alebo vade produktu nesprávnym zaobchádzaním s produktom

c) Kupujúci neoznámil zjavné vady či poškodenia produktu pri prevzatí produktu,

d) Kupujúci alebo tretie osoby používali produkty vyrobené Výrobcom v podmienkach, ktoré vlhkosťou, teplotou, chemickými a mechanickými vplyvmi a ďalšími činiteľmi nezodpovedajú prirodzenému prostrediu produktov, 

e) Kupujúci zanedbal údržbu a starostlivosť o produkty,

f) Kupujúci alebo tretie osoby poškodili produkty nadmerným zaťažovaním,

g) Kupujúci alebo tretie osoby používajú produkty v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k produktom, v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami a inými bezpečnostnými predpismi, alebo ak inak porušia záručné podmienky.

5.6. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, vady alebo poškodenia, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, respektíve v súvislosti so živelnou pohromou.

5.7. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebovanie produktov (alebo ich častí) spôsobené používaním produktov.

5.8. Reklamované produkty je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu Výrobcu uvedenú nižšie. Produkty je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. K reklamovaným produktom je potrebné pripojiť kópiu dokladu o ich kúpe (faktúru).

5.9. Výrobca potvrdí prijatie reklamácie a vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie produktov vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí byť doručené Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5.10. Výrobca je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (odo dňa prijatia reklamovaného produktu alebo reklamačného podnetu). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví Výrobca reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Výrobcom. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy respektíve od odsúhlasenej Cenovej ponuky a Výrobca mu vráti plnú sumu za produkty, alebo má právo na výmenu produktov za nové.

5.11. Výrobca môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.12. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

5.13. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5.14. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy s Výrobcom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

5.15. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

5.16. Práva Kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie

a) Pri odstrániteľnej chybe má Kupujúci právo, aby bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia chyby, poškodenia alebo vady rozhoduje Výrobca. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy zistenej vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým Výrobcovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť chyby či poškodenia (neplatí pri výrobe produktu na mieru podľa požiadaviek Kupujúceho)

b) Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu produktu na daný účel, má Kupujúci právo buď na výmenu veci

c) V prípade, že má produkt súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia Kupujúcemu v jeho riadnom užívaní, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí. Také isté právo má Kupujúci, ak sa na produkte vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná, a tretíkrát bol ten istý produkt zaslaný na reklamáciu.

d) Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného reklamovaného produktu, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodneným zamietnutím.

5.17. Nepoškodenie produktu, respektíve neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní produktov) je potrebné skontrolovať bezprostredne pri preberaní produktu. Keďže produkt sa pri preprave môže poškodiť, odporúčame Kupujúcemu rozbaliť produkt a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu alebo doručovateľa. Podpisom Kupujúci kuriérovi záväzne prehlasuje, že obal i produkty prevzal nepoškodené.

5.18. Výrobca poučil Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na svojej internetovej stránke a Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

5.19. Náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, že nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje záruka, je povinná uhradiť osoba, ktorá    nárok na opravu uplatnila.

 

 

 

6. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim a storno objednávky

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, netýka sa to tovaru určeného na priamu spotrebu.

6.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak – tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke a dodávané oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, – na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.4. Kupujúci musí urobiť Odstúpenie od zmluvy písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý je uvedený v prílohe č. 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

6.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

6.6. Odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

6.7. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.8. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

6.9. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.10. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

6.11. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

6.12. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

6.13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu: – hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške – náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6.14. Možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje na nasledujúce prípady. V zmysle ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
– poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
– predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

6.15. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do času, kým nebude tovar odovzdaný k preprave bez storno poplatku. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke. Storno objednávky nám zašlite na adresu wood.vavrik@gmail.com , kde uveďte všetky detaily objednávky, ktorú chcete zrušiť.

 

7. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

7.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
U kupujúceho sa všeobecne predpokladá znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov pri prezeraní tovaru na web stránke woodvavrik.sk.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením zo strany kupujúceho na web stránke woodvavrik.sk.
Zabezpečenie a spôsob ochrany počítača kupujúceho, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači je na ťarchu kupujúceho.
Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke woodvavrik.sk môžu byť aktualizované a predávajúci môže kedykoľvek zmeniť tovary bez predchádzajúceho upozornenia.
Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho a berie na vedomie informácie v nich uvedené.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.
Prevádzkovateľ tejto stránky si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy zrejmých nesprávností, ako aj opravy chýb v počte kusov v množstve, v počte balení ako aj v cene, ktoré vznikli pri písaní, prevádzke a údržbe stránky.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 

8. Možnosť riešenia sporov alternatívne 


Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnych riešeniach sporov je možné riešiť spory so spotrebiteľom alternatívne v zmysle nasledujúcich ustanovení zákona :
§ 3
(1) Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v odseku 2 a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2.
(2) Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:
a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,
b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
c) Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
§ 8
(1) Alternatívne riešenie sporov je oprávnená viesť len fyzická osoba zapísaná v zozname (ďalej len „poverená fyzická osoba“).

Alternatívne riešenie sporu

§ 11
(1) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
(2) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

§ 12 Návrh
Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-z.... K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
Možnosť využiť alternatívne riešenie sporov upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 524/2013

 

9. Osobné a platobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.

9.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

9.4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.5. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e‐mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:

a. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),

c. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),

d. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5,zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona.

Dĺžka trvania zmluvy – počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené.

Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.

PRÍLOHY

Súčasťou obchodných podmienok je príloha č. 1 vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený nižšie.

Príloha č. 1 podľa zákona č. 102/2014 Z. z.


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..
* Nehodiace sa prečiarknite.

V Trenčíne 24.4.2022

Späť do obchodu